Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialstyrelsen kl. 11.00 - ca 12.00. Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 oktober.

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 (volym 1) vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 jämte ev. motioner.

En föredragningspromemoria bifogas.
Föredragande: AR

5. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2007, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.
(utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg).

En föredragningspromemoria och motioner (utdrag) bifogas.
Föredragande: AB

6. Preliminär behandling av skrivelse 2005/06:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005.

Skrivelsen, en föredragningspromemoria samt två motioner från allmänna motionstiden bifogas.
Föredragande: CB

7. Preliminär behandling av proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa (motionsfri).

Propositionen och en föredragningspromemoria bifogas.
Föredragande: CB

8. Förslag till arbetsplan. Bifogas.

9. Utfallet av allmänna motionstiden.

10. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

11. Inkomna skrivelser.

12. Övriga frågor.

13. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 14 november kl. 11.00.

Bilagor