Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 november.

3. Fortsatt preliminär behandling av skrivelse 2005/06:175 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005 jämte motioner.

Handlingar utsända till den 7 november.
Föredragande: CB

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 (volym 1) vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006.

Justering av förslag till utskottets yttrande i protokollsform. (omedelbart)

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

5. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2007, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.
(utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg).

Justering av förslag till utskottets yttrande i protokollsform. (omedelbart)

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

6. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

Missiv, föredragningspromemoria, anslagsförslag och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB, AR, KD, CP

7. Fråga om överlämnande av motionsyrkande (So 334, yrkande 8) till konstitutionsutskottet.

8. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

9. Inkomna skivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 16 november kl. 09.30.

Bilagor