Socialutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 maj.

3. Fortsatt behandling av yttrande till FiU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser tilläggsbudget (U0 9) till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motion i motsvarande del.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2006/07:SoU3y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Fortsatt behandling av yttrande till KU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser indelningen i utgiftsområden, punkterna 4-14, jämte motioner som berör utskottets beredningsområde.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2006/07:SoU4y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

5. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument samt kansliets promemorior Underlag för arbetsplanering (EU) och Ny hantering av EU-frågor i riksdagen från den 1 januari 2007 (2007-01-18) bifogas.

Föredragande: AB och KD

6. EU-information från Socialdepartementet (ca kl. 11.10).
En förteckning med aktuella föredragningspunkter, EPSCO-dagordning samt två FaktaPM bifogas.

7. Information från statsrådet Maria Larsson.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 24 maj kl. 09.30-11.30.Bilagor