Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 10:15

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 10:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

Deltagarlista, Socialdepartementet, bifogas utskicket.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokollet från sammanträdet den 3 april.

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motioner.

En PM och motionshäfte bifogas. Propositionen har delats tidigare.
Föredragande: AR

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde:
Förslag: torsdagen den 10 april kl. 09:30.

Bilagor