Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännade av föredragningslistan.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den 13 maj.

3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till FiU över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget (UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2008.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2007/08:SoU2y

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning.

En PM bifogas.
Föredragande: KD

5. Preliminär behandling av proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden.

En PM bifogas.
Föredragande: AR

6. Kl. 11:15 Information från Utredningen av den kliniska forskningen. Deltar gör professor Olle Stendahl, ordförande i utredningen, samt Pernilla Arrland, utredningssekreterare.

En PM samt Kommittédirektiv 2007:39 Utredning av den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan bifogas.

7. Inkomna EU-dokument. Lista samt dokument bifogas.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 22 maj kl. 09:30.

Bilagor