Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 23 oktober.

3. Justering av förslag till utskottets yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för 2009, utgifternas fördelning på utgiftsområden m.m. samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.
(utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg)

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU1y

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Justering av förslag till utskottets yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2, 2008 års andra tilläggsbudgetproposition samt motion som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU2y

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

5. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

Föredragningspromemoria, översikt av anslagsförslag och motionshäften bifogas.

Föredragande: AR

6. Preliminär behandling av utskottsinitiativ SoU11 Ändring i patientdatalagen (2008:355).

En föredragningspromemoria bifogas.

Föredragande:MD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 30 oktober kl. 09.30

Bilagor