Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-01-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Statssekreterare Karin Johansson lämnar information om barnkonventionen och barnrättskommitténs synpynkter på Sveriges tillämpning av konventionen.

PM bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Behandling av redogörelsen 2009/10:RRS 6 Det statliga stödet till psykiatrin.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU5.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR

4. Behandling av proposition 2009/10:57 Behövsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU6.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

5. Fråga om att lämna över ett ärende till konstitutionsutskottet nämligen proposition 2009/10:71 Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämelse.

PM bifogas.

Föredragande: MD

6. Inkomna EU-dokument.

Lista och dokument bifogas.

Föredragande: KD

7. EU-frågor.

Två PM bifogas.

Föredragande: KD

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 21 januari 2010 kl. 09.30.

Bilagor