Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 6 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU15

Handlingarna utsända till sammanträdet den 6 maj.

Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU21

Utkast till betänkade bifogas.

Föredragande: KD

5. Preliminär behandling av skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt.

Föredragningspromemoria bifogas

Föredragande: AR


6. Preliminär behandling av fråga om yttrande till FiU över 2010 års ekonomiska vårproposition.

Föredragningspromemoria och utdrag ur motion bifogas

Föredragande: AR

7. Fråga om ev. yttrande till JuU över Stockholmsprogrammet.

PM och fakta PM bifogas

Föredragande MD

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.
Förslag torsdagen 20 maj 2010 kl 09:30

Bilagor