Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Karin Johansson m.fl., Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco den 6-7 dec.

2. Justering av protokoll

3. Allmänna arvsfonden
Justering
Prop. 2009/10:145
Föredragande: JLS

4. Ramen för utgiftsområde 9
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR

5. Tilläggsbudget för 2010
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:2
Föredragande: AR

6. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Beredning
Prop. 2009/10:232 och motioner
Föredragande: CEP

7 Ny effektivare narkotika- och dopningslagstiftning
Fråga om att bereda JuU tillfälle att yttra sig över
prop. 2010/11:4
Föredragande: MD

8. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion från NU
Motion 2010/11:N1 yrk. 3
Föredragande: MD

9. Kanslimeddelande

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Torsdag den 11 november 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
Återrapport från Epsco den 8 juni 2010 (i separat
kuvert!)
Återrapport från informella hälsoministermötet 6-7 juli
2010
Rådslutsatser - åtgärder mot cancer
Rådsslutsater - lärdomar av A/H1N1 pandemin
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:SoU2
Punkt 4: PM och motionshäfte(endast i papper!)
Punkt 5: PM
Punkt 6: Föredragningspromemoria, proposition och
motionshäfte(endast i papper!)
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet