Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. kl. 11:00 Information av Barnombudsmannen
Deltagare: Fredrik Malmberg, (BO)

2. ca kl. 11:30 Information av Riksrevisionen
RiR 2010:21 Statliga stöd i alkoholpolitiken - påverkas ungas alkoholkonsumtion?
Deltagare:
Gudrun Antemar, riksrevisor, och medarbetare

3. Ramen för utgiftsområde 9 (SoU1y)
Justering
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Tilläggsbudget för 2010
Justering
Prop. 2010/11:2
Föredragande: AR

5. Anslag inom utgiftsområde 9 (SoU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Torsdag den 18 november 2010 kl. 09:30

Bilagor


Punkt 2: RiR 2010:21 (tidigare utskickat den 9/11) samt bilaga
Punkt 3: Förslag till yttrande 2010/11:SoU1y
Punkt 4: Förslag på protokollsutdrag
Punkt 5: Föredragningspromemoria och motionshäfte(endast i papper!)
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet