Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdena den 19 och 25 april.

3. Preliminär behandling av skrivelse 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken jämte motioner.

En föredragningspromemoria, skrivelsen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB

4. Preliminär behandling av proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: IS

5. Preliminär behandling av proposition 2005/06:92 försöksverksamhet med alternativ till färdtjänst jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: KD

6. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

En föredragningspromemoria har delats tidigare (smtr. den 25 april). Fjolårets protokoll och en motion bifogas.
Föredragande: CB

7. Uppdaterad arbetsplan. Bifogas.

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 9 maj kl. 11.00.

Bilagor