Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information om Statens Institutionsstyrelse. (Generaldirektören Ewa Persson Göransson).

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 17 april.

4. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:78 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor jämte motion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU12.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

5. Fortsatt behandling av yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2006/07:SoU1y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

6. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utkast till protokollsanteckning bifogas. Omedelbar justering.
Föredragande: CB

7. Preliminär behandling av proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB

8. Fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB

9. Anmälan av protokollsutdrag den 17 april från finansutskottet.
Föredragande: MD

10. Utbyte av erfarenheter från delegationsresor till Oslo och Köpenhamn.

11. Inkomna skrivelser.

12. Övriga frågor.

13. Nästa sammanträde
Förslag: Torsdagen den 10 maj kl. 09.30.

Bilagor