Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april.

4. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU15.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

5. Fortsatt behandling av yttrande till SkU över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2006/07:SoU2y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

6. Preliminär behandling av fråga om yttrande till FiU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser tilläggsbudget (UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2007.

En föredragningspromemoria samt motionshäfte bifogas.
Föredragande: AR

7. Preliminär behandling av fråga om yttrande till KU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser indelningen i utgiftsområden, punkterna 4-14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

En föredragningspromemoria samt motionshäfte
(samma som p. 6) bifogas.
Föredragande: AR

8. Fråga om yttrande till FiU över skrivelse 102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn.

En PM bifogas.
Föredragande: KD

9. Fråga om yttrande till FiU över skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2006.

En PM bifogas.
Föredragande: MD

10. Uppdaterad arbetsplan. Bifogas.

11. Inkomna skrivelser.

12. Övriga frågor.

13. Nästa sammanträde.
Förslag: Tisdagen den 15 maj kl. 11:00.


Bilagor