Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

Kl. 09.30 Läkemedelsförmånsnämnden
Kl. 10.00 Konkurrensverket

Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 april.

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler.

En PM och propositionen bifogas.
Föredragande: AB

5. Preliminär behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

En föredragningspromemoria och utdrag ur skrivelsen bifogas.
Föredragande: AB

6. Anmälan av protokollsutdrag från justitieutskottet.

7. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde:
Förslag: torsdagen den 17 april kl. 09.30.

Bilagor