Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 9-54

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 14 oktober.

3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2, 2008 års andra tilläggsbudgetproposition samt motion som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.

En föredragningspromemoria och motion bifogas.
Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för 2009, utgifternas fördelning på utgiftsområden m.m. samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.
(utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg)

En föredragningspromemoria och motioner (utdrag) bifogas.
Föredragande: AB

5. Preliminär behandling av skrivelse 2007/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007.

Skrivelsen, en föredragningspromemoria och motioner bifogas.
Föredragande: CEP

6. Fråga om att bereda FiU tillfälle att avge yttrande över proposition 29 Lag om valfrihetssystem jämte eventuella motioner.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 23 oktober kl. 09:30.

Bilagor