Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 2 december.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör socialutskottet.
Fortsatt behandling också av 2007/08:RRS29 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens beredskap att hantera pandemier.

Slutjustering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Utkast till betänkande bifogas.
Föredragande: AB, AR, KD, CEP

4. Fortsatt behandling av av fråga om yttrande till justitieutskottet över skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU3y.

Utkast till yttrande bifogas.
Föredragande: KD

5. Kl. 09:40 EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet.

Se kansliets PM och därtill bifogade dokument.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 9 december kl. 11.00

Bilagor