Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU6.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

3. Fortsatt behandling av försök med subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organdonation och transplantation, KOM (2008) 818.

Kansliets PM (subsidiaritetskontroll) jämte bilagor bifogas.

Föredragande: KD

4. Inkomna EU-dokument.

- Kansliets PM (Inkomna EU-dokument) jämte bilagor
- Utdrag ur programmet inför det tjeckiska ordförandeskapet
- Kansliets PM (Underlag för arbetsplanering)

Föredragande: KD

5. Uppdaterad arbetsplan (veckorna 4 - 7)

Förslag bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 27 januari 2009 kl. 13.15

Obs! Öppen utfrågning om vårdval i primärvården kl. 09.30-12.30 samma dag i förstakammarsalen.

Bilagor