Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:15

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 28 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten samt framställning 2008/09:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg jämte motion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU22.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008.

PM bifogas.

Föredragande: AR

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget samt motioner.

PM samt motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition och motioner- ändringar avseende utgiftsområden.

PM bifogas.

Föredragande: JJ

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008.

PM bifogas.

Föredragande: MD

8. Fortsatt behandling av fråga om innehållet i den planerade överläggningen tisdagen den 19 maj.

PM bifogas.

Föredragande: KD

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 09.30

Bilagor


1. Ur översiktsrapport den 27 april efter möte i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

2. Information hos försvarsutskottet i anledning av den s.k. svininfluensan A/H1N1 torsdagen den 7 maj kl. 09.30.

Informationen lämnas av företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.