Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. kl. 09:30 Information av Riksrevsionen
Deltagare: Riksrevisor Claes Norgren m.fl.
RiR 2010:19 Förberedelsearbetet i apoteksreformen

2. Justering av protokoll

3. Rättelse av Riksdagsbeslut
Beredning
Föredragande: KD

4. Preliminär justering av bet. SoU1, utgiftsområde 9
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR, CEP och JLS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 december 2010 kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Deltagarlista, rapporten bifogas
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Preliminärt utkast