Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar

2. Information om EU-direktivet om arbetstidens förläggning för fiskefartyg,
Utskottet beslutade den 7 juni 2011 att inhämta ytterligare information om KOM(2011) 306 Meddelande från Kommissionen om översyn av hur bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG fungerar med avseende på arbetstagare ombord på sjögående fiskefartyg.
Föredragande: HT

3. Redovisning av kom svar om säkerhetsskannrar

4. EU-förslag om förordning om roaming i mobilnät
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011)402
Föredragande: XX

5. EU-förslag om ändring av direktiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 439
Föredragande: XX

6. EU-förslag om ändring av rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 451
Föredragande: XX

7. EU-förslag om Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 456
Föredragande: XX

8. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

9. Verksamhetsplanering hösten 2011
Information om höstens utskottsarbete
Föredragande: GN

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt tisdagen den XX september och kommer även att delas på bordet vid utskottssammanträdet)
Punkt 2: Pm 2011-10-XX Subsidiaritetsprövning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen, (KOM(2011) 402), Fakta PM?
Punkt 3: Pm 2011-10-XX Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen, (KOM(2011) 439)
Punkt 4: Pm 2011-10-XX Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (KOM(2011) 451)
Punkt 5: Pm 2011-10-XX Subsidiaritetsprövning, förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar, (KOM(2011) 456)
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 8: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2011/12:1