Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Anna-Karin Hatt informerar om En digital agenda för Sverige, Lagrådsremiss LEK och aktuellt kring EU-arbetet

2. Justering av protokoll

3. EUMOT-utredning
Beredning
Utredningar från riksdagsförvaltningen 2010/11:URF2 och 2010/11:URF3
Föredragande: MR

4. Kommissionens arbetsplan 2011
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut.
KOM(2010) 623
Föredragande: GN

5. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av beslut om:
-
KOM(2010) 717 Direktiv om installation, placering, funktion och identifiering av traktorer för skogsbruk
-
KOM(2010) 729 Direktiv om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
-
KOM(2010) 746 Europaparlamentets och rådets direktiv om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer med hjul
Föredragande: LK

6. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 februari 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:17
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Protokollsutdrag från utrikesutskottets sammanträde 2010-12-16, KOM(2010) 623 samt bilaga till dokumentet (endast elektroniskt)
Punkt 5: Sammanställning av subsidiaritetsärenden
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Inbjudan till seminarium Hållbara städer - från kunskap till praktik
TU-Hänt 2010/11:3