Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg
Generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson båda från Trafikverket samt statssekreterare Hans Lindblad från finansdepartementet informerar om medeltilldelningen för banunderhåll

2. Justering av protokoll

3. Behörighet för lokförare (TU19)
Justering
Proposition 2010/11:22 och motioner
Föredragande: SL

4. Post- och grundläggande betaltjänster (TU25)
Justering
Motioner
Föredragande: CLS

5. Vårändringsbudget för 2011 (TU5y)
Beredning
Prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2011, förslagspunkterna 12-13 och motion
Föredragande: GN

6. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22)
Beredning
KOM(2011) 144
Föredragande: MR

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:28
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:TU19
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:TU25
Punkt 5: Överläggningspromemoria, motion Fi15
Punkt 6: Föredragningspromemoria, KOM(2011) 144, Faktapromemoria 2010/11:FPM103
Punkt 7: Inkomna skrivelser
Informationsmaterial från besöket på Arlanda
Enkät för studiebesök hos STR på Gillinge