Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behörighet för lokförare (TU19)
Justering
Prop. 2010/11:122 och motioner
Föredragande: SL

3. Post- och grundläggade betaltjänster (TU25)
Justering
Motioner
Föredragande: CLS

4. Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (TU26)
Justering
Prop. 2010/11:117 och motion
Föredragande: HT

5. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22)
Beredning
KOM(2011) 144
Föredragande: MR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:30
Punkt 2: Förslag betänkande 2010/11:TU19
Punkt 3: Förslag betänkande 2010/11:TU25
Punkt 4: Förslag betänkande 2010/11:TU26
Punkt 5: Föredragningspromemoria