Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 16 juni 2011 för EU:s transportministrar

2. Justering av protokoll

3. Lag om flygplatsavgifter (TU27)
Beredning
Proposition 2010/11:143, ev. följdmotioner
Föredragande: CM

4. Ändring i lagen om offentlighet och sekretess (TU28)
Beredning och justering
Föredragande: HT

5. Ett öppet Internet och nätneutralitet i Europa
Faktapromemoria 2010/11:FPM 115
Föredragande: MR

6. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

7. Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaren 2011
Behandling av förslag att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över eventuellt inkommande subsidiaritetsärenden enligt 10 kap. 6 § tredje stycket RO.
Föredragande: GN

8. eHälsa–förslag till fördjupad studie
Föredragande: HT

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni kl. 08.15

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt tisdagen den 7 juni och kommer även att delas på bordet vid utskottssammanträdet)
Punkt 2: Protokoll 2010/11:32
Punkt 3: Föredragningspromemoria, ev följdmotioner redovisas vid sammanträdet
Punkt 4: Förslag till betänkande TU28
Punkt 5: Faktapromemoria 2010/11:FPM115
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 8: PM 2011-05-24 e-Hälsa förslag till fördjupad studie
TU-Hänt 2010/11:7
Kallelse till arbetsgruppsmöte för forskningsfrågor