Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar dels inför rådsmöte den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar, dels om proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning

2. Subsidiaritesprövning
Subsidiaritetsprövning av beslut om:
a) EU-förslag om förordning om roaming i mobilnät
KOM(2011) 402
Föredragande: MR

b) EU-förslag om ändring av direktiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen
KOM(2011) 439
Föredragande: HT

c) EU-förslag om ändring av förordning om färdskrivare vid vägtransporter m.m.
KOM(2011) 451
Föredragande: CM

d) EU-förslag om direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
KOM(2011) 456
Föredragande: HT

3. Meddelande om EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete
Faktapromemoria 2010/11:FPM144
Föredragande : MR

4. Ny förordning om roaming i mobilnät
Faktapromemoria 2010/11:FPM145
Föredragande : MR

5. Information om EU-direktivet om arbetstidens förläggning för fiskefartyg
Redovisning av ytterligare information om KOM(2011) 306 Meddelande från Kommissionen om översyn av hur bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG fungerar med avseende på arbetstagare ombord på sjögående fiskefartyg
Föredragande: HT

6. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

7. Verksamhetsplanering hösten 2011
Information om höstens utskottsarbete
Föredragande: GN

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 26 september och kommer även att delas på bordet vid utskottssammanträdet)
Punkt 2a: PM 2011-09-22 Subsidiaritetsprövning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (KOM(2011) 402)
Punkt 2b: PM 2011-09-21 Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (KOM(2011) 439)
Punkt 2c: PM 2011-09-22 Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (KOM(2011) 451)
Punkt 2d: PM 2011-09-21 Subsidiaritetsprövning, Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (KOM(2011) 456)
Punkt 3: Faktapromemoria 2010/11:FPM144
Punkt 4: Faktapromemoria 2010/11:FPM145
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 7: Underlag kommer att delas på bordet vid utskottssammanträdet
Punkt 8: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2011/12:1
Kommissionens svar på utlåtande från riksdagen angående säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser
Reserapport: Trafikutskottets studiebesök i Bryssel den 27 februari–1 mars 2011