Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren m.fl. från Riksrevisionen informerar om revisionsgranskning om Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

2. Justering av protokoll

3. Säkerställande av sjö- och flygräddning (TU2)
Justering
Prop. 2011/12:11
Föredragande: HT

4. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: GN

5. Subsidiaritesprövning
Subsidiaritetsprövning av beslut om EU-förslag om ändring av direktiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen
KOM(2011) 439
Föredragande: HT

6. Subsidiaritesprövning
Subsidiaritetsprövning av beslut om EU-förslag om direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
KOM(2011) 456
Föredragande: HT

7. Granskning av Botniabanan
Anmälan av Riksrevisionens granskning RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten
Föredragande: SL

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 10.00

10.Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning av RiR 2011:22
Punkt 2: Protokoll 2011/12:3
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:TU2
Punkt 4: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från finansutskottet den 29 september 2011
Punkt 5: PM 2011-10-12 Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (KOM(2011) 439)
Punkt 6: PM 2011-10-12 Subsidiaritetsprövning, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (KOM(2011) 456). Regeringens bedömning i frågan förväntas redovisas fredagen den 14 oktober 2011 och kommer att utsändas elektroniskt och även delas på bordet vid utskottssammanträdet
Punkt 7: Föredragningspromemoria