Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur
Utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerar om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49)

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: GN

4. Minimikrav på utbildning av sjöfolk
Faktapromemoria 2011/12:FPM11
Föredragande: HT

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattningen av SOU 2011:49
Punkt 2: Protokoll 2011/12:5
Punkt 3: Förslag till yttrande i form av protokollsutdrag
Punkt 4: Faktapromemoria 2011/12:FPM11
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Kallelse till arbetsgruppsmöte för uppföljning och utvärdering