Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13: Tisdag 2013-06-18 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:
Datum och tid: 2013-06-18 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Caroline Ottosson, ställföreträdande generaldirektör, Rolf Haraldsson, avdelningschef Samhälle/Planering, och Lennart Kalander, projektledare för nationella transportplanen, från Trafikverket informerar om verkets förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025

2. EU-förslag om ändrat förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
Information inför kommande subsidiaritetsprövning.
COM(2013) 329
Föredragande: MH

3. EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar
Information inför kommande subsidiaritetsprövning.
COM(2013) 296
Föredragande: LK

4. Direktiv om största tillåtna vikter och dimensioner för vissa vägfordon
Information om faktapromemoria 2012/13:FPM111
Föredragande: MR

5. Inkomna EU-dokument
Information om sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

6. Granskningsrapport från Riksrevisionen
Information om Riksrevisionens granskning RiR 2013:5 Staten på telekommarknaden
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 2: PM 2013-06-13, COM(2013) 329
Punkt 3: PM 2013-06-13, COM(2013) 296, regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan väntas inkomma tisdagen den 18 juni
Punkt 4: Faktapromemoria 2012/13:FPM111
Punkt 5: Inkomna EU-dokument
Punkt 6: PM 2013-06-13
Rapport från TTE-råd (transport) 10 juni 2013