Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-20 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Verksamhetsplanering hösten 2012
Information om höstens utskottsarbete
Föredragande: GN

2. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG KOM(2012) 380
Föredragande: CF

3. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon KOM(2012) 381
Föredragande: CF

4. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG KOM(2012) 382
Föredragande: CF

5. Kontrollbesiktningsfrågor och ändring av direktiv om registreringsdokument
Faktapromemoria 2011/12:FPM173
Föredragande: CF

6. Förordning om flygande inspektion
Faktapromemoria 2011/12:FPM174
Föredragande: CF

7. EU:s ståndpunkt inför revideringen av internationella telereglementet
Faktapromemoria 2011/12:FPM183
Föredragande: MR

8. Aktuella EU-frågor
Redovisning av höstens EU-arbete inom utskottets verksamhetsområde
Föredragande: MR

9. Utfrågning om sjöfartsfrågor
Behandling av förslag till program för utfrågning om sjöfartsfrågor torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 09.00-12.00
Föredragande: LK

10. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: GN

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Underlag delas på bordet vid utskottssammanträdet
Punkt 2: PM 2012-09-14, KOM(2012) 380
Punkt 3: PM 2012-09-14, KOM(2012) 381
Punkt 4: PM 2012-09-14, KOM(2012) 382
Punkt 5: Faktapromemoria 2011/12:FPM173
Punkt 6: Faktapromemoria 2011/12:FPM174
Punkt 7: Faktapromemoria 2011/12:FPM183
Punkt 8: PM 2012-09-18 Höstens arbete inom utskottets verksamhetsområde
Punkt 9: PM 2012-08-20
Punkt 10: Inkomna EU-dokument nr 1 2012/13
Punkt 11: Inkomna skrivelser