Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-01-31 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:15

2. Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad (TU8)
Justering
KOM(2012) 698
Föredragande: LK

3. Ändring i fartygssäkerhetslagen (TU6)
Beredning
Prop. 2011/12:49
Föredragande: LK

4. Trafiksäkerhet (TU7)
Beredning 1a
Skr. 2012/13:60 och motioner
Föredragande: CF

5. Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar (TU9)
Beredning
Skr. 2012/12:50 och motion
Föredragande: AB

6. EU-förslag till direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2012) 772
Föredragande: CF

7. Direktiv om marin utrustning
Faktapromemoria 2012/13:FPM49
Föredragande: CF

8. Driva Europas tillväxt digitalt
Faktapromemoria 2012/13:FPM50
Föredragande: MR

9. Vårens EU-arbete inom utskottets verksamhetsområde
Föredragande: MR

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:15
Punkt 2: PM 2013-01-22
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motion
Punkt 6: Föredragningspromemoria
Punkt 7: Faktapromemoria 2012/13:FPM49
Punkt 8: Faktapromemoria 2012/13:FPM50
Punkt 9: PM 2013-01-29
Punkt 10: Inkomna skrivelser