Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2
Datum och tid: 2012-10-02 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:1

2. EU-förslag till förordning om provning av motorfordon m.m. (TU3)
Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering
KOM(2012) 380
Föredragande: CF

3. EU-förslag till direktiv om registreringsbevis för fordon
Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering (protokollsutdrag)
KOM(2012) 381
Föredragande: CF

4. EU-förslag till förordning om flygande inspektion
Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering (protokollsutdrag)
KOM(2012) 382
Föredragande: CF

5. Anmälan om granskningsrapport
Anmälan om Riksrevisionens granskning RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar - leder den till hög produktivitet?
Föredragande: AB

6. Inkomna skrivelser

7. Information inför utskottsresor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:1
Punkt 2: Förslag utlåtande 2012/13:TU3
Punkt 3: PM 2012-09-27
Punkt 4: PM 2012-09-27
Punkt 5: PM 2012-09-25 Riksrevisionens granskning RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar - leder den till hög produktivitet?
Punkt 6: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2012/13:1