Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:32

2. Luftfartsfrågor (TU18)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om åtgärder för minskade kostnader vid utbyggnad av höghastighetsnät (TU20)
Justering
COM(2013) 147
Föredragande: MR

4. Sjöfartsstödets inriktning (TU19)
Beredning
Prop. 2012/13:144 och motioner
Föredragande: MH

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:32
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:TU18
Punkt 3: Förslag till utlåtande 2012/13:TU20
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motioner
Punkt 5: Inkommen skrivelse