Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-06-25 kl. 09:00

Tisdag 2013-06-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-06-25 09:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:36

2. EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar
Justering
COM(2013) 296
Föredragande: LK

3. EU-förslag om ändrat förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2013) 329
Föredragande: MH

4. EU-förslag om typgodkännandekrav för montering av fordonbaserade e-callsystem
Subsidiarietsprövning. Ev. beslut
COM(2013) 316
Föredragande: MH

5. EU-förslag om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2013) 315
Föredragande: MR

6. Inkommen skrivelse

7. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:36
Punkt 2: Förslag till utlåtande 2012/13: TU21, svar från Näringsdepartementet
Punkt 3: PM 2013-06-13
Punkt 4: PM 2013-06-19, COM(2013) 316
Punkt 5: PM 2013-06-19, COM(2013) 315
Punkt 6: Inkommen skrivelse
Rapport från TTE-råd (teleråd) 6 juni 2013