Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9
Datum och tid: 2012-11-15 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Produktivitetskommittén
Utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerar om utredningens syn på totalentreprenader

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:8

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU1y)
Justering av yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: LK

4. Några körkortsfrågor (TU4)
Beredning
Prop. 2012/13:23
Föredragande: AB

5. Överlämnade av motioner
Fråga om övelämnade av motionerna 2012/13:T7 (V) yrkandena 1-3, 2012/13:T8 (S) yrkandena 5 och 7 samt 2012/13:T11 (MP) yrkandena 21 och 24 till skatteutskottet under förutsättning av att skatteutskottet är villig att motta dessa motionsyrkanden

6. Transportssystemets inriktning (TU2)
Beredning Ib
Prop. 2012/13:25, skr 2011/12:139, skr 2012/13:3 och skr 2012/13:19 samt motioner
Föredragande: MR

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:8
Punkt 3: Förslag till yttrande 2012/13:TU1y
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Motion 2012/13:T7, 2012/13:T8 och 2012/13:T11
Punkt 6: Föredragningspromemoria
Punkt 7: Inkomna skrivelser