Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10
Datum och tid: 2013-11-21 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:9

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (mål- och resultatfrågor) (TU1)
Beredning I
Prop. 2013/14:1 och motion
Rapportör: LT
Föredragande: CF, PS, CÅ

3. Kommissionens förslag om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 622
Föredragande: LK

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:9
Punkt 2: Föredragningspromemoria,
Uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
Uppföljning av tillgängligheten i transportsystemet för personer med funktionsnedsättning
Punkt 3: PM 2013-11-19