Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-02-20 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare från Riksrevisionen informerar om granskningen av Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder (RiR 2013:18)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:20

3. Kollektivtrafik (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. Utlämnande av körkort (TU12)
Beredning
Prop. 2013/14:64
Föredragande: MH

5. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2013/14:Sk304 (S) från skatteutskottet
Föredragande: MR

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder (RiR 2013:18)
Punkt 2: Protokoll 2013/14:20
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU11
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Motion 2013/14:Sk304
Punkt 6: Inkommen skrivelse