Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-03-06 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:22

2. Trafiksäkerhet (TU9)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Utlämnande av körkort (TU12)
Justering
Prop. 2013/14:64
Föredragande: MH

4. Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation (TU15)
Beredning
Prop. 2013/14:72
Föredragande: MH

5. Kommissionens förslag om ändring av förordningar vad gäller minskning av förorenade utsläpp från vägfordon
Subsidiaritetsprövning. Beredning. Ev. beslut
KOM(2014) 28
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:22
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:TU9
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU12
Punkt 4: Föredragningspromemoria, prop. 2013/14:72
Punkt 5: PM 2014-03-04