Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-01 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om flygtrafikledningstjänsten
Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet, teknisk direktör Per Arenhage och avdelningschef Elisabeth Sallfeldt, båda från Swedavia, generaldirektör Olle Sundin och vice ordförande Marie Hafström, båda från LFV, vd Wilhelm Wohlfart och operativ chef Lars Rörick, båda från ACR samt flygvapenchef Micael Bydén och överstelöjtnant Anders Jansson, båda från Försvarsmakten, lämnar information med anledning av utskottets beslut att utarbeta ett förslag till lagrådsremiss om återreglering av viss flygtrafiktjänst

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:26

3. Yrkestrafik (TU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Några sjömansfrågor (TU16)
Justering
Prop. 2013/14:132
Föredragande: MH

5. Årsboken om EU
Fråga om yttrande till UU
Skr. 2013/14/115 och motion
Föredragande: MR

6. Internetpolitik och förvaltning av internet
Faktapromemoria 2013/14:FPM65
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 april 2014 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:26
Punkt 3: Förslag 2013/14:TU14
Punkt 4: Förslag 2013/14:TU16
Punkt 5: PM 2014-03-27, protokollsutdrag UU, skr. 2013/14:115 och motion
Punkt 6: 2013/14:FPM65