Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-10 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Svenska Regionala Flygplatser (SRF)
VD Peter Larsson m.fl. från SRF informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:27 och protokoll 2013/14:28

3. Vissa vägtrafikfrågor (TU13)
Beredning
Prop. 2013/14:181 och motioner
Föredragande: AB

4. Årsboken om EU
Justering av yttrande till UU
Skr. 2013/14:115 och motion
Föredragande: MR

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen (TU3y)
Beredning
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: MH

6. Lagförslag om återreglering av viss flygtrafiktjänst
Fråga om inhämtande av lagrådets yttrande
Föredragande: LK

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:27 och protokoll 2013/14:28
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motion
Punkt 6: Föredragningspromemoria
Punkt 7: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2013/14:3
Verksamhetsplan våren 2014