Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:29

2. Vissa vägtrafikfrågor (TU13)
Justering
Prop. 2013/14:181 och motioner
Föredragande: AB

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen (TU3y)
Justering
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: MH

4. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2013/14:99 och ev. motion
Föredragande: MR

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Återreglering av viss flygtrafiktjänst
Generaldirektör Staffan Widlert och sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils från Transportstyrelsen, tf sektionschef Jan Söderström m.fl. från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och vd Peter Larsson från Svenska Regionala Flygplatser (SRF) informerar med anledning av utskottets lagrådsremiss om återreglering av viss flygtrafiktjänst

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:29
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:TU13
Punkt 3: Förslag till yttrande 2013/14:TU3y
Punkt 4: PM 2014-04-24, ev. motionshäfte, protokollsutdrag från finansutskottet
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Verksamhetsplan våren 2014