Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-06-05 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:34

2. Taxifrågor (TU18)
Justering
Prop. 2013/14:223 och motioner
Föredragande: CF

3. Järnvägspolitiska frågor (TU19)
Justering
Skr. 2013/14:201 och motioner
Föredragande: AB

4. Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. (TU20)
Beredning 1b
Skr. 2012/13:131, skr. 2013/14:233 och motioner
Föredragande: MH

5. Samhällsekonomiska analyser
Redovisning av forsknings- och framtidsarbetsgruppens studie om samhällsekonomiska analyser
Föredragande: AWK

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 8.00 OBS! Tiden

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:34
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:TU18
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU19
Punkt 4: Följdmotioner till skr. 2013/14:233 skickas senare
Punkt 5: Presentation
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Kallelse uppföljningsgruppen