Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17
Datum och tid: 2016-01-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:16

2. En flygstrategi för Europa
Faktapromemoria 2015/16:FPM34
Föredragande: CF

3. Fråga om granskningsutlåtande
Fråga om granskningsutlåtande m.a.a. kommissionens meddelande En luftfartsstrategi för Europa KOM(2015) 598
Föredragande: MR

4. Reviderad förordning om gemensamma regler om civil luftfartssäkerhet och EU-byrån för flygsäkerhet
Faktapromemoria 2015/16:FPM35
Föredragande: CF

5. Kommissionens förslag till revidering av förordningen om civil luftfartssäkerhet
Subsidiaritetsprövning. Beredning. Ev. beslut
KOM(2015) 613
Föredragande: MH

6. Ändring av förordningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)
Faktapromemoria 2015/16:FPM43
Föredragande: AB

7. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställningen över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 11.00 OBS! Tiden

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:16
Punkt 2: Faktapromemoria 2015/16:FPM34
Punkt 3: KOM(2015) 598
Punkt 4: Faktapromemoria 2015/16:FPM35
Punkt 5: Föredragningspromemoria, KOM(2015) 613
Punkt 6: Faktapromemoria 2015/16:FPM43
Punkt 7: Inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkommen skrivelse