Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-02-25 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om elvägar
Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig KTH-ITRL, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI och Jan Nylander, projektledare Elväg Gävle, informerar om elvägar för hållbara transporter

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:22

3. Fordons- och vägtrafikfrågor (TU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: UA

4. Kommissionens förslag om ändring av förordning om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2015) 667
Föredragande: AB

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:22
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, PM från Näringsdepartementet, KOM(2015) 667
Punkt 5: Inkomna skrivelser
Verksamhetsplanering