Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:2

2. Ändring i lagen om vägtrafikregister (TU3)
Beredning
Prop. 2014/15:143
Föredragande: MH

3. Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MR

4. Höständringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2015/16:2
Föredragande: MR

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: MR

6. Allmänna motionstiden 2015
Redovisning av TU-motioner från allmänna motionstiden 2015
Föredragande: MR

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:2
Punkt 2: Föredragningspromemoria, bilaga
Punkt 3: FöredragningsPM, protokollsutdrag från FiU
Punkt 4: PM 2015-10-15, protokollsutdrag från FiU
Punkt 5: PM 2015-10-15, PM 2015-09-17 med bilagor, protokollsutdrag från KU
Punkt 6: Prel. yrkandesammanställning TU
Punkt 7: Inkomna skrivelser
Kallelse arbetsgruppen för uppföljnings- och utvärderingsfrågor