Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-04-14 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:30 och protokoll 2015/16:31

2. Trafiksäkerhet (TU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AD

3. Genomförande av radioutrustningsdirektivet (TU15)
Justering
Prop. 2015/16:93
Föredragande: MH

4. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande till civilutskottet av motion 2015/16:2369 (C) yrkande 7 om att införa en avbrottsersättning för kommunikationsoperatörer inom bredband och mobiltelefoni
Föredragande: MR

5. It-politiska frågor (TU19)
Prop. 2015/16:93
Motioner
Föredragande: MH

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (TU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2015/16:75
Föredragande: UA

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 april 2016 kl. 11.00 i RÖ5-37 (OBS ej i TU:s sessionssal)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:30, protokoll 2015/16:31
Punkt 2: Förslag 2015/16:TU13
Punkt 3: Förslag 2015/16:TU15
Punkt 4: Motion 2015/16:2369
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte, prop. 2015/16:93
Punkt 6: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, skr. 2015/16:75