Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-04-21 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Lokalen

1. Information från Svenska regionala flygplatser AB (SRF)
Vd Peter Larsson från Svenska regionala flygplatser AB (SRF) informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:33

3. Luftfartsfrågor (TU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (TU3y)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: UA

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:33
Punkt 3: Förslag 2015/16:TU14
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Kallelse arbetsgruppen för uppföljnings- och utvärderingsfrågor