Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-04-28 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från föreningen Svensk Sjöfart
Vd Pia Berglund och miljöchef Fredrik Larsson från föreningen Svensk Sjöfart informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:35

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (TU4y)
Justering
Skr. 2015/16:115 och följdmotion 2015/16:3360 (SD)
Föredragande: AD

4. It-politiska frågor (TU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:73 och motioner
Föredragande: MH

5. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning (TU5y)
Beredning
Skr. 2015/16:87 och följdmotion 2015/16:3322 (C, M, L, KD)
Föredragande: AB

6. Kommissionens förslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2016) 82
Föredragande: UA

7. Uppföljningsrapport om kollektivtrafiklagen
Överlämnande till utskottet
Rapportör: LML
Föredragande: PS

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Presentation och promemoria
Punkt 2: Protokoll 2015/16:35
Punkt 3: Förslag till yttrande 2015/16:TU4y (skickas ut senare)
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Föredragningspromemoria, skr. 2015/16:87, följdmotion
Punkt 6: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 82
Punkt 7: Uppföljningsrapport
Punkt 8: Inkommen skrivelse
Rapport från miljö- och transportministermöte