Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-22 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:3

2. Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Justering av yttrande till finansutskottet
Föredragande: MR

3. Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi (TU4)
Beredning
Prop. 2015/16:16
Föredragande: CF

4. Delegationsresan till Japan den 2-12 oktober 2015
Muntlig återrapportering från utskottsdelegationen till Japan

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:3
Punkt 2: Förslag till yttrande 2015/16:TU1y
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Inkommen skrivelse