Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:40

2. Sjöfartsfrågor (TU17)
Justering
Prop. 2015/16:158 och motioner
Föredragande: UA

3. Kommissionens förslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev beslut
KOM(2016) 285
Föredragande: MH

4. Information från Trafikverket och Sverigeförhandlingen
Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering, Peter Uneklint, programchef för utbyggnaden av en svensk höghastighetsjärnväg och kommunikationsansvarige för projektet Louise Melander från Trafikverket och Catharina Håkansson Boman med medarbetare från Sverigeförhandlingen informerar i frågan om nya stambanor

5. Meddelande från informations- och kommunikationsteknisk standardisering
Faktapromemoria 2015/16:FPM86
Föredragande: MH

6. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
Faktapromemoria 2015/16:FPM93
Föredragande: AD

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:40
Punkt 2: Förslag 2015/16:TU17
Punkt 3: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 285
Punkt 5: Faktapromemoria 2015/16:86
Punkt 6: Faktapromemoria 2015/16:93
Punkt 7: Inkommen skrivelse
Kallelse arbetsgruppen för uppföljnings- och utvärderingsfrågor
Kommenterad dagordning, rådets möte den 16 juni 2016
Kommenterad dagordning, TTE-rådet den 7 juni 2016
RådsPM 2016-05-30
Rapport TTE-rådet den 26 maj 2016