Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42
Datum och tid: 2016-06-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Tjänstemannainformation om kommissionens förslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster KOM(2016) 285

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:41

3. Kommissionens förslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev beslut
KOM(2016) 285
Föredragande: MH

4. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 369
Föredragande: UA

5. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg och om ändring av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 370
Föredragande: AD

6. Kommissionens förslag om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 371
Föredragande: MH

7. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställningen över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

8. Subsidiaritetsprövning under sommaren
Fråga om bemyndigande för ordföranden att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

9. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 augusti 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: KOM(2016) 285
Punkt 2: Protokoll 2015/16:41
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 369
Punkt 5: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 370
Punkt 6: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 371, Bilaga
Punkt 7: Inkomna EU-dokument
TU-Hänt 2015/16:4